منطقه شهرداری محل نصب

    نمای ساختمان

    نوع پرچم خریداری شده

    این طرح رایگان است ولی در صورت تمایل می توانید مبلغ مورد نظر را جهت کمک مالی به طرح ده هزار پرچم بنویسید (در صورت عدم تماس به کمک مالی عدد صفر قرار دهید)

    چند پایه پرچم در محل نصب قرار دارد؟ (اگر پایه پرچم ندارید صفر قرار دهید)

    پس از ارسال اطلاعات شما، همکاران ما طی چند روز کاری با شما ارتباط برقرار می کنند، با تشکر از شما.